دکتر جیسون روی

درمورد من:

نوآوری کارآمد بازار میوکاردین از طریق ترازهای منبع باز. درگیرانه بطور چشمگیری زنجیره های تأثیرگذار را از طریق نتایج متمرکز تسریع کنید. به طور کلی به طور قانع کننده فقط به کاتالیزورهای زمان برای تغییر از طریق ..

تحصیلات:

سال درجه موسسه
2006 MBBS, M.D دانشگاه وایومینگ
2010 M.D. پزشکی

تجربه:

سال بخش موقعيت بیمارستان
2007 - 2008 MBBS, M.D ارشد پروفسور کلینیک پزشکی مازندران
2010 - 2018 MBBS, M.D ارشد پروفسور کلینیک پزشکی مازندران

ملاقات:

روز زمان آدرس
sat 10:00am - 2:30pm
tue 11:00am - 2:30am
thu 1:00pm - 3:00pm

نوآوری کارآمد بازار میوکاردین از طریق ترازهای منبع باز. درگیرانه بطور چشمگیری زنجیره های تأثیرگذار را از طریق نتایج متمرکز تسریع کنید. به طور کلی به طور قانع کننده فقط به کاتالیزورهای زمان برای تغییر از طریق ..

X